Romblon Evangelical Church (Central)

Romblon Evangelical Church (Central) ini hay makikita sa barangay Capaclan. Romblon, Romblon. Isa ini sa pinaka-una nga Protestante nga simbahan sa banwa ng Romblon.

Mga litrato ng natabo sa RECC

Training Para sa mga Tagasunod ni Hesus, Feb 8, 2014 (litrato)

Ang Gab-i ng Silibrasyon ng Paghigugmà sa mga Kristyano, Feb 14, 2014 (litrato)