Ikaduha nga Anibersaryo

Nang Agusto 12-13 ngasilibrar kami ng amon ikaduha nga anibersaryo magtuna ng narehistro sa SEC ang United Romblon Ministerial Fellowship, Inc. Kami nga mga Pastor kag mga Pastora sa Romblon, hay nagtipon-tipon ning 2 ka adlaw sa Buena Suerte, Tambac.

Ginaagda ka namon nga magpamati sa amon mga kanta ng pagtipon-tipon namon nang gab-i. Sa Dios ang pagdayaw!

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.