Copyright

This website is sponsored by United Romblon Ministerial Fellowship (URMF).

Para sa kasayuran parti sa ini nga site, mag email sa: info@romblomanon.net

Puyra kung may padumdum, ang copyright ng mga materyales hay ginadumayahan ng URMF

"Jesus Film" is copyrighted by JesusFilmMedia.org
"Close to Home" is copyrighted Wycliffe Global Alliance
"Bible Resources" is copyrighted by Wycliffe Bible Translators Inc.