Diksionaryo nga Romblomanon

Ang Romblomanon nga Diksionaryo hay gingpakilaya sa publiko ng Pebrero 16, 2007. Ini hay produkto ng seryoso nga pagtrabaho ni Dr. Leonard E. Newell nga ging-abot ning siyam ka tuig nga pag-istar sa Romblon, Romblon, pagkolekta mga teksto, pag-eksamin kag pag-istudyo sa linggwahe ng Romblomanon. Pagkatapos adto, inabot pa gid siya ning dose  tuig sa pagtrabaho ning matuod-tuod gid para pagsamahon kag ipreparar ang mga nakolekta nga mga impormasyon. Ang Diksionaryo hay nakumpleto ng 2007, kag ini hay gingpaluwas sa publiko kag pwede mabuoy ninda. Ini nga diksionaryo hay gina dedikar para gid sa mga tawo ng Romblomanon kag sa bilog nga akademiya ng mga miyug-istudyo ng mga lingguwahe nga makikità sa tanan nga parte ng kalibutan.

Konektado sa mga litrato

1. Pagtuna ng Diksyonaryo ng Romblomanon Feb 16, 2007

2. Gingsugat ng DepEd si USec Bacani Feb 15, 2007

3. Nag-abot si USec Bacani sa Romblon Feb 15 2007

Kung interesado nga magbakay ning kopya ng ini nga diksyonario, puwedi nga makipagkomunikar sa Academic Affairs Departamento ng Summer Institute of Linguistics, Philippines. O tumawag sa +63 (2) 722-6186

2007-02-16 Romblon (16).jpg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.