Training Para sa mga Tagasunod ni Hesus 2014

The Great Need of the Time

Nganì kadtui nindo ang mga tawo sa tanan nga lugar. Kag himuon nindo sinda nga akon mga disipulo. Bautismuhan nindo sinda sa pangayan ng Amay, ng Ungà, kag ng Espirtu Santo. Tudlui nindo sinda nga tumanon ang tanan nga akon ginsugò sa indo. Dumdumon nindo nga kaibahan nindo ako permi hasta sa katapusan ng kalibutan. Mateo 28:19-20 (Romblomanon Version) 

Mga litrato sa training workshop ng "Tagasunod ni Hesus" 2014.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.