Gingtunaan

Ang suyod ng ini nga pahina hay 40 nga istoya nga madahan nga gingpili halin sa bilog nga Biblia sa Luma kag Bag-o nga Kasugtanan. Ini nga mga istorya hay magadaya sa imo tuna sa kaunaunahan "paghuman sa tawo" hasta "hasta sa bag-o nga langit kag duta".

1. Ang Pagtuga ng Kalibutan

2. Ang Pagsuway ng Tawo

3. Ang Duha nga Magmanghod

4. Si Noe kag ang Bahà

Thumbnail image

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.