Malapit sa Bayay!

Ini nga sini hay parti sa isa ka pamilya nga taga-Hongkong kag isa ka babae nga taga-Singapore nga nagasaylo ning Biblia sa Romblomanon.