Paabuton nga Buluhaton

Sa Novembre 30 ng 2015, magkaigwa kita liwat ning mabahoy kag kakaayo-kayo nga silibrayson, mas kilaya ini nga "Naghari si Hesus". Ipangamuyo naton nga ang tanan nga matuod nga Kristiyano hay magkaisa para makiliya kag madayaw ang iya pangayan.

Jesus Reigns-PHP.jpeg

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.