Simbahan ng Evangelical Church sa Palje

Ang Palje Evangelical Church hay isa sa mga daughter church ng Romblon Evangelical Church Inc. Ang pastor diri hay si Pastor Emilio Martinez Morente kabulig ang iya pamilya sa pagdumaya ng ini simbahan. Ang simba hay nagatuna 8:30-11:30 am kung Dominggo. Prayer meeting 6:00-7:30 pm kung Martes kag Gab-i ng mga Kabataan 6:00-8:00 pm kung Huybes.