Ang Video parti kay Hesus

Ini hay istorya parti sa Kabuhì ni Hesus sunò sa Maayo nga Balita nga gingsulat ni Lucas. Ini nga sini hay sa lingguahe nga Romblomanon nga ginggamit ng mga tawo nga nagahambay sa Romblomanon. Ginghimò ini sa Romblon, Romblon ng 2003. Ini nga sini hay puwede magtan-aw sa website o i-download sa iba-iba nga format.

 

JesusVideo.jpg