Pagtuna

Ini nga website hay pareho nga ginghimo sa Romblomanon kag Inglish nga linguahe agod madali maintindihan ng mga nagahambay ning Romblomanon o ng gusto magtuon ng mga butang parti sa Romblon. Igwa da diri ning mga materyales para sa ikaayo ng lawas, istorya parti sa Romblon, mapa, mga litrato, sine, Biblia sa Romblomanon (trial edition) kag madamo pa, Kabay pa nga makabulig gid ini sa tanan. Madamo gid nga salamat.

I-click mo diri para magtan-aw ng mga litrato ng pier sa Romblon.

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.