2012 Magdiwang

Nagabasa ning Biblia ang mga tawo sa Trivia ng Biblia sa Magdiwang sa Sibuyan. 

P1010181.JPG