Languages

Romblomanon

I download ang mga Kasunduan at Kondisyong na pinagkasunduan.

Sini Parti kay Hesus

Sa pagdownload mo ng mga nilalamang ito mula sa website na ito at sa pamamagitan ng pag pindot mo sa “sumasang-ayon ako” sa baba, ay sumasang-ayon ka sa mga sumusunod:

  • Maari mong itago ang mga nadownload na materyal para lamang sa pansariling gamit at hindi sa pagkomersiyal na gamit. Maari kang gumawa ng mga kopya ng mga nadownload na materyal para lamang sa sariling paggamit at hindi sa pangkomersiyal na gamit. Maari mong ibigay sa iba ang kopya ng mga materyal para sa kanilang pansariling gamit, at hindi sa komersyal na gamit.
  • Ipinagbabawal ang paggamit ng download na materyal na ito sa paraang pagkikitaan ng pera. Hindi ka maaring maningil o humingi ng bayad para sa pagkakalat ng anuman sa mga nadownload na bagay.
  • Hindi mo maaring baguhin o gumawa ng ibang hango mula sa mga nadownload na materyal, sa kabuuan o sa parte, na sa kahit anong paraan na maaring malaman ngayon o maaring gawin pagkalipas ng ilang panahon.
  • Hindi mo maaring gamitin ang anumang nadownload na mga materyal sa anumang gawain ukol sa paghihingi o paghahanap ng donasyon.
  • Ang iyong paggamit ay saklaw ng aming karapatan sa aming Pag-aaring pangkaisipan at ganoon din sa katapatan ng aming aming mga kasosyo dito.

Hindi ako sumasang-ayon