Romblomanon

Downloads sa Cellphone

Scriptures download for Smart Phones

Sa mga Android smartphone o tablet, i-download ang Android APK file sa idayom. (Sa ini nga bersyon, makaigwa na ang 27 libro ng Bag-o nga Kasugtanan para sa i-download.) updated sa October 12, 2018.

* Wayà pa ang APP para sa Iphone.