Romblomanon

Downloads sa Cellphone

Scriptures download for Smart Phones

Sa mga Android smartphone o tablet, i-download ang Android APK file sa idayom. (Sa ini nga bersyon, makaigwa na ang 27 libro ng Bag-o nga Kasugtanan para sa i-download.) updated sa August 03, 2018.

Sa iba-iba nga feature phone (halimbawà, Nokia, Motorola o Sony Ericsson), i-download ang JAR file sa idayom.

* Wayà pa ang APP para sa Iphone.